Forsvarsindustrien – en forutsetning for bærekraftig utvikling

Besittelse av maktmidler og evne til forsvar er en helt nødvendig forutsetning for et samfunns eksistens, funksjon og suverenitet ­ det fungerer som en «forsikring» for befolkingen, og muliggjør velferd, vekst og bærekraftig utvikling

Statens første og viktigste oppgave er å sørge for sikkerheten til befolkningen, og å verne om og beskytte demokratiet. Uten et forsvar vil selve grunnlaget for sikkerhet være truet, og med dét de grunnleggende forutsetningene for frihet og velferd. Besittelse av maktmidler og evne til forsvar er en helt nødvendig forutsetning for et samfunns eksistens, funksjon og suverenitet ­ det fungerer som en «forsikring» for befolkingen, og muliggjør velferd, vekst og bærekraftig utvikling.

Derfor har Norge et forsvar. Skal Forsvaret fungere som vår «forsikring», er det helt avgjørende at det har tilstrekkelig kampkraft til at forsvarsevnen er troverdig. Norge har valgt å oppnå dette gjennom et tett samarbeid i NATO. Samarbeidet fungerer imidlertid kun dersom Norge tar på seg sin forholdsmessige andel av byrden og er en fullverdig partner i alliansefelleskapet. Da må Forsvaret ha kapasiteter som er relevante og være i stand til å ivareta prioriterte oppgaver i hele konfliktspekteret. Dette inkluderer alt fra overvåkning og suverenitetshevdelse, til krisehåndtering og i ytterste konsekvens, væpnet konflikt.

Forsvarsteknologisk­ og industriell kompetanse er nødvendig for å utvikle teknologi og produkter tilpasset Forsvarets behov. Ettersom Forsvaret, hverken i Norge eller i de fleste andre land, besitter denne kompetansen, er derfor evnen til forsvar ubetinget knyttet til forsvarsindustrien. Muligheten til å kunne bruke militærmakt som et nødvendig virkemiddel for å sikre fred og en bærekraftig utvikling, forutsetter at det eksisterer en nasjonal forsvarsindustri som ikke bare er en del av den nasjonale beredskapen, men også en viktig del av Totalforsvaret. Derfor er forsvarsindustrien en avgjørende bidragsyter til FNs 16. bærekraftsmål som slår fast at fred er en forutsetning for en bærekraftig utvikling.

Forsvarsindustrien opererer i samsvar med strenge nasjonale og internasjonale lover og reguleringer. Industrien leverer produkter som er helt avgjørende for nasjonal sikkerhet og alliert evne til kollektivt forsvar. Den er derfor uunnværlig for å sikre et bærekraftig samfunn med sterke institusjoner som kan sikre demokrati og frihet i stadig mer krevende global sikkerhetssituasjon.

På tross av at forsvarsindustri er en forutsetning for en bærekraftig utvikling, kommer det stadig nye initiativer som har til hensikt å plassere forsvarsindustrien i bås med virksomhet som ikke defineres som bærekraftig og utetisk, som for eksempel tobakksproduksjon, gambling, prostitusjon og barnearbeid. Det pågår også en kontinuerlig kampanje for å påvirke ESG-kriteriene i taksonomien i den europeiske plattformen for bærekraftig finansiering under påskudd av at forsvarsindustrien er uetisk virksomhet og ikke bærekraftig. Det har så langt blant annet resultert i at enkelte kategorier av statsobligasjoner utstedt i noen europeiske land ikke kan brukes til å finansiere forsvarsteknologi og/eller industri og at enkelte forsikringsselskaper ikke vil forsikre virksomheter som utvikler og produserer forsvarsmateriell.

Dersom denne utviklingen griper om seg og forsterkes kan det i vesentlig grad forringe rammebetingelsene både for norsk og europeisk forsvarsindustri. Det vil svekke nasjonenes evne til suverenitetshevdelse, forsvar og bidrag til NATOs kollektive forsvarsevne og mulighetene til å opprettholde stabile rammebetingelser for en bærekraftig utvikling.

Det er derfor avgjørende med en generell aksept for at forsvarsindustri er bærekraftig virksomhet og en forutsetning for en bærekraftig utvikling og oppnåelse av FNs bærekraftsmål.

I Meld St 17 (2020-2021), Samarbeid for sikkerhet — Nasjonal forsvarsindustriell strategi for et høyteknologisk og fremtidsrettet forsvar, knytter regjeringen forsvarsevnen, og dermed forsvarsindustrien, tett til oppfyllelse av FNs 16. bærekraftsmål. Da forventes det også at norske myndigheter, både nasjonalt og i internasjonale prosesser som, for eksempel arbeidet med EUs taksonomi og handlingsplan for bærekraftig finans, målbærer at forsvarsindustri er bærekraftig og at forsvarsindustriens eksistens er en forutsetning for en bærekraftig utvikling

Motta siste nytt fra FSI

Motta siste nytt fra FSI

Avmeldingen er mottatt!

Din epost-adresse:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: